REGULAMIN
KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin – rozumie się przez to Regulamin korzystania z niniejszego Serwisu;
2. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy, zlokalizowany pod adresem https://jimicars.pl/ prowadzony jest przez Usługodawcę;
3. Polityka Prywatności rozumie się przez to politykę prywatności Serwisu, dostępną w zakładce Polityka Prywatności;
4. Usługodawca – rozumie się przez to Jimi Cars Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie (02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 89/43), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000820348, NIP: 701-096-16-50;
5. Usługa – rozumie się przez to jedną z oferowanych przez Usługodawcę usług;
6. Biuro Obsługi Klienta– rozumie się przez to część struktury organizacyjnej Usługodawcy, która wykonuje przewidziane Regulaminem czynności obsługi Użytkownika; kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: jimicarspremium@gmail.com oraz pod numerem telefonu: 660-560-007
7. Użytkownik – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lecz mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu lub Usługi;
8. Klient – rozumie się przez to Użytkownika, który rezerwuje najem samochodu na warunkach określonych w umowie najmu;
9. Konsument – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz zakres świadczonych Usług, w tym Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także warunki rezerwacji najmu samochodu oraz zawierania umów, postępowanie reklamacyjne oraz rozpatrywanie sporów.
2. Treść Regulaminu dostępna jest w Serwisie w zakładce „Regulamin”
3. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikowi rejestracji konta w Serwisie, także udostępnia Użytkownikowi formularz kontaktowy oraz formularz rezerwacji najmu samochodu.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Usługodawca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać:
1) komputer lub inne podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
2) system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej;
3) przeglądarkę internetową, przy czym dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie;
2. Użytkownik rejestrujący konto w Serwisie powinien posiadać adres poczty elektronicznej.
3. Użytkownik rezerwujący najem samochodu poprzez Serwis powinien posiadać adres poczty elektronicznej.
4. Rodzaje samochodów przeznaczonych do wynajmu określone są w Serwisie.

§ 3. Rejestracja konta oraz logowanie

6. Rejestracja konta w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
7. Usługa świadczona jest przez czas nieokreślony.
8. Rejestracja konta jest wymagana dla rezerwacji najmu samochodu.
9. Celem rejestracji konta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny.
10. Po rejestracji Użytkownik może zmienić lub zapisać na swoim koncie dodatkowe dane.
11. Rejestracja konta wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityka Prywatności), poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracyjnego.
12. Dane osobowe podawane w czasie rejestracji konta przetwarzane są w celu utworzenia indywidualnego konta Użytkownika, co umożliwia zapisanie na koncie danych do wykorzystania ich w celu uzupełnienia formularza rezerwacji najmu samochodu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa o świadczenie usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rejestracyjnym jako wymagane jest niezbędne dla utworzenia konta i zawarcia umowy. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zarejestrowanie konta. Dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usługi, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.
13. Użytkownik, który dokonał rejestracji konta, może zalogować się do niego wpisując w zakładce logowania swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone hasło.
14. Zalecane jest zachowanie przez Użytkownika hasła w poufności, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nim przez osoby nieuprawnione.
15. Zalecane jest cykliczne zmienianie hasła.
16. Użytkownik może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto.
17. Żądanie usunięcia konta należy skierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub do Biura Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4. Rezerwacja najmu samochodu

1. Rezerwacja najmu samochodu jest możliwa w przypadku jego dostępności w danym terminie.
2. Rezerwacje przyjmowane są przez Biuro Obsługi Klienta.
3. Klient może zarezerwować najem samochodu po zalogowaniu się do swojego konta.
4. Proces rezerwacji rozpoczyna się od wyboru pojazdu i kliknięcia przycisku „Rezerwuj teraz”, znajdującego się w karcie opisu pojazdu. Po wybraniu pojazdu należy dokonać rezerwacji, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
5. W celu rezerwacji najmu Klient podaje dane określone w formularzu rezerwacji.
6. Rezerwacja wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (Polityki Prywatności).
7. Dane podawane w trakcie rezerwacji najmu pojazdu przetwarzane są w celu zapewnienia rezerwacji oraz przygotowania umowy najmu samocodu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta, a podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych w formularzu rezerwacji jako wymagane jest niezbędne dla dokonania rezerwacji i późniejszego zawarcia umowy. Brak podania tych danych uniemożliwia rezerwację najmu samochodu. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla zapewnienia rezerwacji lub do wycofania zgody.
8. Rezerwacja, dla swej ważności, wymaga potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności pojazdu. Usługodawca potwierdza dostępność pojazdu poprzez wysłanie do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
9. Do zawarcia umowy najmu samochodu dochodzi w dniu określonym jako początek najmu, na podstawie odrębnych oświadczeń stron, złożonych z zachowaniem formy pisemnej. Warunki najmu określa pisemna umowa najmu.
10. Najpóźniej w chwili odbioru pojazdu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za cały okres najmu.
11. Klient może dokonać rezygnacji z najmu na warunkach określonych w Regulaminie.
12. Klient może dokonać rezygnacji z najmu do czasu zawarcia umowy najmu pojazdu poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
13. Klient może dokonać zmiany danych z Biurem Obsługi Klienta.
14. W przypadku rezygnacji z najmu pojazdu usługodawca zastrzega sobie możliwość zatrzymania 50% wartości wynajmu.

§ 5. Sposób zapłaty za najem samochodu

1. Klient, po potwierdzeniu przez Usługodawcę rezerwacji dokonuje opłaty za najem samochodu w następujący sposób:

1) przelew bankowy:
Dane do przelewu:
Jimi Cars Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie
02-001 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 89/43),
Nr rachunku bankowego:
61 1140 2004 0000 3502 7959 8416

2) gotówka lub karta płatnicza, przy odbiorze samochodu.

§ 6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy Konsumenta)

1. Konsument, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
5. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Usługodawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
10. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
6) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
13. Pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy o prawach konsumenta w sytuacji rozbieżności z postanowieniami Regulaminu.
14. Dane przetwarzane będą w celu zrealizowania prawa Konsumenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy. Podanie danych określonych jako wymagane w formularzu odstąpienia od umowy jest niezbędne do skorzystania z tego prawa. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.

§ 7. Reklamacja

1. Reklamację z tytułu świadczonej Usługi należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jimicarspremium@gmail.com do Biura Obsługi Klienta.
2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres do korespondencji oraz określić przedmiot reklamacji.
3. Usługodawca w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji ustosunkuje się do jej treści.
4. Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych określonych dla zgłoszenia reklamacyjnego jako wymagane jest niezbędne do jego złożenia. Brak podania tych danych uniemożliwia złożenie reklamacji. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny dla rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, a później mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Usługodawcy i w stosunku do niego.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
2. Konsument może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
3. Konsument może także zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej.
4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 9. Profile Usługodawcy w serwisach społecznościowych

1. Usługodawca prowadzi profile w serwisach społecznościowych, przeznaczone do publikowania informacji o Usługodawcy, oferowanej przez niego Usłudze, bądź prowadzonych przez niego akcjach promocyjnych.
2. Niektóre serwisy dopuszczają ponadto możliwość publikowania treści lub prowadzenia innych form aktywności przez odbiorcę lub obserwatora profilu. Informacja o prowadzonych przez Usługodawcę profilach dostępna jest na stronie głównej Serwisu.
3. Aby zostać odbiorcą lub obserwatorem profilu Usługodawcy, publikować własne treści, bądź prowadzić inne przewidziane przez właściwy serwis formy aktywności, należy posiadać konto w tym serwisie oraz wykonać czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu. Usługa świadczona jest bezpłatnie przez czas nieokreślony.
4. Odbiorca lub obserwator może zrezygnować z Usługi w każdym czasie (wypowiedzenie umowy bez zachowana okresu wypowiedzenia). Rezygnacji z usługi należy dokonać w oparciu o czynności techniczne, zgodnie z zasadami funkcjonowania tego serwisu.
5. Odbiorca lub obserwator profilu Usługodawcy zobowiązany jest powstrzymać się od czynności niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże podanie danych, w zakresie wymaganym przez właściwy serwis społecznościowy, jest niezbędne dla korzystania z Usługi (bez podania tych danych nie będzie możliwe korzystanie z usługi). Dane przetwarzane będą przez czas, w którym odbiorca lub obserwator korzysta z Usługi, przy czym treści lub inne formy aktywności, które zostaną przez odbiorcę lub obserwatora zamieszczone na profilu Usługodawcy, publikowane będą do czasu usunięcia jego profilu lub bloga, bądź usunięcia tych treści lub aktywności.
7. Szczegółowe warunki korzystania z właściwego serwisu społecznościowego lub bloga określone są w regulaminie tego serwisu.
8. Usługodawca zaleca zapoznanie się przez Użytkownika z regulaminu danego serwisu lub bloga.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych jest Usługodawca.
2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. W zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odbiorcą danych może być podmiot świadczący na rzecz Usługodawcy usługi związane z jego działalnością, np. podmiot świadczący usługi teleinformatyczne, operator platformy Serwisu, operator systemu płatności obsługujący wybraną przez Klienta formę płatności, operator punktu wypożyczalni, w którym Klient odbiera pojazd, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmiot świadczący usługi biurowe, księgowe, marketingowe lub prawne.
4. W sytuacjach przewidzianych prawem, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Usługodawcy dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Żądania w zakresie przetwarzania danych należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Biura Obsługi Klienta.
6. Informacje o celu, podstawie prawnej, wymogu podania oraz czasie przetwarzania danych określone są w punktach dotyczących przetwarzania określonych kategorii danych.

§ 11. Postanowienia końcowe

18. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w zakresie dozwolonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
19. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisów o prawach konsumenta oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
20. Usługodawca może w razie konieczności zmienić Regulamin, przy czym jego zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania w Serwisie. Jednocześnie, z co najmniej 14-dniowym uprzedzeniem, Usługodawca powiadomi Użytkownika posiadającego zarejestrowane konto o zmianie Regulaminu.
21. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie zrezygnować z Usługi, w szczególności usunąć konto w Serwisie.
5.Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji wynajmu samochodu dokonanych w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie tych zmian.

loading